Toimintasuunnitelma - Lappilaiset Kylät

Olet täällä: Etusivu > Yhdistys > Asiakirjat > Toimintasuunnitelma
ja/tai

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. – 31.12.2021

LAPPILAISET KYLÄT RY

Lappilaiset Kylät ry toimii kylien kattojärjestönä.

Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Lapissa asuvien ihmisten hyvinvointia.Yhdistys kannustaa edellä mainitun alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.Lappilaiset kylät ry verkostoituu muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorgani-saatioiden kanssa.Yhdistystä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen (kyläläiset, kunnat ja toimintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.

Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokouksia voidaan pitää myös etäyhteyksillä (sähköpostikokous, Teams)

Yhdistyksen kokoukset järjestetään sääntöjen määräämällä tavalla, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

 

Talous

Jäsen hankintaa jatketaan viime vuosien tapaan ja pyritään nostamaan jäsenmäärää 10%.Kerätään jäsenmaksuja ja järjestetään arpajaiset kylätoimintapäivillä. 

Viestintä ja tiedottaminen
Tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta saamme näkyvyyttä ja luotettavuutta toimijana. Pääasialliset tiedottamiskanavat ovat yhdistyksen netti-, ja facebook-sivut, sekä sähköinen kyläkirje, joka toimii tiedonvälittäjänä kylille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Sen voi myös tilata nettilomakkeen kautta. Twitter- ja instagram-tilejä käytetään tarvittaessa, esim. tapahtumien markkinoimisessa.
·       Päivitetään netti-, ja facebook sivuja ja pidetään ne ajantasalla.
·       Markkinoidaan tapahtumia nettisivujen, sekä Twitter- ja instagram- tilien kautta.
·       Tiedotusvälineille laaditaan tiedotteita ja buffeja tarpeen mukaan.
·       Kylille tiedotetaan ajankohtaisia asioita ja välitetään yhteistyökumppaneiden tiedotteita sähköpostilla ja  sähköisellä         kyläkirjeellä.
·       Toimitaan Lapin järjestöjen viestintäverkostossa.
·       Kehitetään digitaalista viestintää ja etäyhteydellä tapahtuvaa yhteydenpitoa kaikilla tasoilla.
·       Tehostetaan kylä- ja paikallistoiminnan viestintää kaikilla tasoille ja suunnitellaan kylille toimiva tiedotuskanava
        viestintävastaavien avulla. 

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen

Lapissa on n.10 eritavoin toimivaa kyläneuvostoa ja joissakin kunnissa järjestetään kyläfoorumeita. Näihin osallistumalla tavoitetaan kerralla laajajoukko kylätoimijoita ja saadaan tietoa kylien toiminnasta ja voidaan edistää kylä/kunta yhteistyötä. 2019 järjestetyssä kyläkyselyssä toivottiin kylien välistä-, sekä kylä ja kunta yhteistyön lisäämistä.

·       Pyritään edistämään kyläneuvostojen ja kuntakohtaisten kyläfoorumeiden toimintaa.
·       Osallistutaan maakunnan kehittämiseen, sekä lähidemokratiaa ja palveluja edistäviin toimenpiteisiin alueella.
        Tiedotetaan niistä kylille ja kylätoimijoille.
·       Ollaan mukana Leader-ryhmien, Ely- keskuksen ja Lapin liiton ohjelmatöiden valmistelussa.
·       Edistetään monimuotoista kulttuuritoimintaa vahvistamalla kotiseutu- ja kultturiperinnettä kunnissa ja kylissä.
·       Jatketaan yhteistyötä yhdessä Suomen Kylät ry:n ja muiden maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa.
·       Laatutyö; Jatketaan auditointia ja viritellään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan kylien kanssa.
·       Kehitetään ja ylläpidetään kylätoiminnan indikaattoreita, joilla saadaan kattavaa tietoa Lapin kylätoiminnan tilasta ja
        pystytään luomaan uskottavuutta ja luotettavuutta toiminnalle.

        Päivitetään yhteystietorekisteriä ja kylätalojen, sekä vanhojen kyläkoulujen rekistereitä.

 

Kyläyhdistysten avustaminen

2019 järjestetyssä kyläkyselyssä tarvetta nousi mm. viestintään ja markkinointiin, kylä- ja turvallisuussuunnitelmiin, sekä sosiaalisen mediaan liittyviin koulutuksiin. Toivottiin apua kylätoimijoiden jaksamiseen ja yhteistyön lisäämiseen, sekä hyvien käytäntöjen tietopankkia.

·       Ohjataan ja avustetaan kyläsuunnitelmien, ja –strategioiden, sekä turvallisuussuunnitelmien laatimisessa.

·       Edesautetaan kylien kouluttamista sähköisten työkalujen käyttöön. Esim. Teams- kokoukset.

·       Järjestetään etäkyläkahveja teamsin avulla.

·       Tuetaan kyliä sähköisten viestintäkanavien luomisessa ja viestintäosaamisessa.

·       Ylläpidetään hyvien käytäntöjen tietopankkia nettisivuilla.

·       Edesautetaan kylätoimikuntien rekisteröitymistä ja uusien kyläyhdistysten perustamista.

·       Osallistutaan kutsusta kylien kokouksiin ja tilaisuuksiin ja pyritään vastaamaan kyliltä tuleviin tarpeisiin.

·       Järjestetään vuosittaiset kylätoimintapäivät koronatilanteen salliessa.

·       kannustetaan kuntia/kyliä järjestämään kyläretkiä

 

Kylien edunvalvonta

Annetaan lausuntoja ja tehdään kannanottoja kylille tärkeistä asioista, strategioista ja ohjelmista. Pyritään vaikuttamaan aluetta koskeviin asioihin.

Hyödynnetään alueella Suomen Kylätoiminta ry:n lakimiespalveluita.

 

Yhteistyö
Vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja osallisuutta

·       Toimitaan aktiivisesti erilaisissa työ-, ja ohjausryhmissä ja verkostoissa.

·       Osallistutaan lapin järjestöneuvottelukunnan toimintaan.

·       Toimitaan yhteistyössä Leader- ryhmien, sekä muiden maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa. Järjestetään
        yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia tarvittaessa.

·       Osallistutaan valtakunnallisiin kylätoiminnan neuvottelupäiviin, kyläasiamiestapaamisiin ja valtakunnallisille
        kylätoimintapäiville, sekä mahdollisiin yhteistyöverkostojen kokoontumisiin.

 

Muu toiminta
·       Kylätoimintapäivillä huomioidaan ja palkitaan kylillä aktiivisesti kylätyötä tekeviä henkilöitä.

·       Organisoidaan valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää.

     

 

© Lappilaiset Kylät ry | Ukkoherrantie 15 B18, 96100 Rovaniemi
Toteutus Nettitaivas